Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มไขมันในเลือดสูง
ราคาสมาชิก ฿ 1,200
ราคาพิเศษ ฿ 1,000
โปรโมชั่น ชุด Double Garlic Plus ปรับสมดุลไขมันในเลือด-ความดัน
ราคาสมาชิก ฿ 1,750
ราคาพิเศษ ฿ 1,650
โปรโมชั่นชุดปรับสมดุลไขมันในเลือดสูง ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง
ราคาสมาชิก ฿ 2,100
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่น ชุดล้างหลอดเลือด-ปรับสมดุลไขมัน-ความดัน
ราคาสมาชิก ฿ 2,500
ราคาพิเศษ ฿ 2,450
โปรโมชั่น ชุดล้างหลอดเลือด-ปรับสมดุลไขมัน-ความดัน-กระตุ้นภูมิต้านทาน