Share

งานวิจัยเซลล์มะเร็ง จากวารสารการแพทย์ชื่อ Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences 4 ตีพิมพ์ในปี 2017 ตีพิมพ์บทความชื่อ Anti-cancer potential of a mix of natural extracts of turmeric, ginger and garlic: A cell-based study เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของการต้านมะเร็งด้วยสารสกัด 3 ชนิด คือ สารสกัดขิง สารสกัดขมิ้นชัน และสารสกัดกระเทียม พบว่า ทั้งสามสารอาหาร มีฤทธิ์ส่งเสริมซึ่งกันและกันในทางทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมในจานเพาะเซลล์

ผลการทดลองปรากฏว่า สูตรผสมของ สารสกัดขิง สารสกัดขมิ้นชัน และสารสกัดกระเทียม กระตุ้นการฝ่อตายไปเองของเซลล์มะเร็งเต้านมในจานเพาะเซลล์ ในการทดลองนี้มีการเปรียบการใช้ส่วนผสมของสารสกัดทั้ง 3 ร่วมกับยาชื่อ Tomoxifen ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันที่แพทย์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ตัวยาออกฤทธิ์โดยเข้าไปขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งส่งผลให้มะเร็งเต้านมขยายใหญ่ขึ้น ยานี้ใช้ได้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิง มักใช้ในผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากเต้านมไปยังอวัยวะอื่น ๆ หรือเพิ่งผ่านการผ่าตัดและรักษาด้วยวิธีรังสีบำบัด และใช้สำหรับป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ผลการทดลองปรากฏว่า การให้สารสกัดขิง สารสกัดขมิ้นชัน และสารสกัดกระเทียม ร่วมกับยา Tamoxifen ให้ผลในการทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมในจานเพาะเซลล์ได้มากกว่า การให้ยา Tomoxifen แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งนักวิจัยสรุปว่า สารสกัดทั้ง 3 ทำให้ตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนบนเซลล์มะเร็งเต้านม (ER-Positive Breast Cancer Cells) ไวต่อการให้ยา Tamoxifen มากขึ้น

การรักษามะเร็งเต้านม โดยการใช้การรักษาทางด้านฮอร์โมน อาศัยหลักการในการขัดขวางการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน ที่จะไปกระตุ้นเซลล์มะเร็ง ยาที่ใช้ในปัจจุบันคือ Raloxifene และ Tamoxifen นักวิจัยพบว่า การให้สารสกัดจากขิง สารสกัดจากขมิ้นชัน และสารสกัดจากกระเทียม ทำให้ยาออกฤทธิ์ดีขึ้น และ แม้จะไม่มีการใช้ยาเลย สารสกัดทั้งสาม ก็ยังคงออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมในจานเพาะเซลล์ โดยการออกฤทธิ์ร่วมกันกระตุ้นการฝ่อตายไปเองของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการแบ่งตัวและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งป้องกันอันตรายของเซลล์ดีจากการให้เคมีบำบัดด้วย


References

1. Satish Kumar Vemuri et. Al, Anti-cancer potential of a mix of natural extracts of turmeric, ginger and garlic: A cell-based study, Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences 4 (2017) 332–344

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น

Related Products