Share

โครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจน ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด เช่น โพรลีน ไกลซีน อะลานีน และกรดอะมิโนชนิดอื่นๆ ซึ่งกรดอะมิโนแต่ละชนิด นอกจากจะประกอบเป็นโครงสร้างของคอลลาเจนแล้ว ยังมีบทบาทโดดเด่นในการบำรุงผิว และลดริ้วรอย เป็นคุณสมบัติเฉพาะของตัวมันเอง

แอล โพรลีน (L-Proline) หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว ถึงแม้ว่าร่างกายมนุษย์ จะสังเคราะห์เส้นใยคอลลาเจนได้เอง แต่ในผู้ที่รับประทานโปรตีนน้อยเกินไป และ ในผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ มักจะมีปริมาณโพรลีนไม่เพียงพอกับการผลิตคอลลาเจนในร่างกายการรับประทานโพรลีนเสริม จะทำให้มีการสร้างเส้นใยคอลลาเจนเพิ่มขึ้นในร่างกายได้ แอล โพรลีนสามารถซึมผ่านไปยังกระดูก และกระดูกอ่อน เพื่อสร้างเป็นโครงสร้างของกระดูก และกระดูกอ่อนได้ และมีการนำมาใช้ในการรักษาข้อกระดูกอักเสบ

แอล ไกลซีน (L-Glycine) หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะด้านต้านการอักเสบ และกระตุ้นการผลิตสารสื่อประสาทที่จำเป็นต่อการทำงานของสมอง ไกลซีน ชะลอการสลายตัวของกล้ามเนื้อ ปกป้อง และกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอล ไกลซีนสามารถผ่านเยื่อหุ้มสมองได้โดยตรง ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ความเครียดลดลง และทำให้ความจำดีขึ้น

แอล อะลานีน (L-Alanine) หนึ่งกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว และมีคุณสมบัติเฉพาะด้านการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันอาการน้ำตาลในเลือดตกได้ และให้พลังงานอย่างรวดเร็วในการกระตุ้นให้มีการปล่อยน้ำตาลเข้ากระแสเลือด แอล อะลานีน กระตุ้นระบบภูมิต้านทาน ป้องกันการเกิดนิ่วในไต และกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อ

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น