Share

น้ำด่างกับการป้องกัน และร่วมบำบัดโรคมะเร็ง

ดร. Otto Warburg นักชีวเคมีชาวเยอรมัน ได้รับรางวัลโนเบลในปี 1931 จากการค้นพบสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ในปี 1923 โดยที่เขาได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “กลไกการเกิดมะเร็ง” หรือ“The Metabolism of Tumors” มีใจความว่า สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็ง เกิดจากโมเลกุลของออกซิเจนในขบวนการหายใจของเซลล์ปกติ ถูกแทนที่ด้วยขบวนการหมักของน้ำตาล การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเกิดจากการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน และเซลล์มะเร็งเติบโตได้ดีในที่ๆไม่มีออกซิเจน เลือดที่เป็นด่างจะมีออกซิเจนสูงมาก เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

หากสารละลายภายนอกเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดของเราเป็นกรด สิ่งแรกที่ร่างกายของเราจะรู้สึกได้ คือ ความรู้สึกเหนื่อยล้า หมดแรง ง่ายต่อการติดเชื้อ และเป็นหวัดได้ง่าย เมื่อเลือดเป็นกรดมากขึ้น ร่างกายเราจะเริ่มมีความเจ็บปวด เช่น ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดท้อง ฯลฯ

นพ. Keiichi Morishita จากประเทศญี่ปุ่น ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อ “ความลับของโรคมะเร็ง” หรือ“ The Hidden Truth of Cancer” ในปี 1976 ว่า เมื่อเลือดมีความเป็นกรดมากขึ้น ร่างกายของเราจะสะสมของเสียที่เป็นกรดตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย ทำให้เซลล์ตาย เซลล์ที่ตายแล้ว ก็จะทำให้เลือดเป็นกรดมากขึ้นไปอีก ในสภาวะเช่นนี้ เซลล์บางเซลล์จะมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด โดยการปรับตัวเป็นเซลล์มะเร็ง เพื่อที่จะมีชีวิตรอดในสภาวะที่เลือดเป็นกรด และขาดออกซิเจน ในขณะ ที่เซลล์ปกติจะตายไป การดื่มน้ำด่าง ก็จะช่วยให้เลือดมีสภาวะที่เป็นด่างมากขึ้น และมีออกซิเจนเพิ่มขึ้น

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น