Share

งานวิจัยชิ้นล่าสุด ตีพิมพ์ใน The American Journal of Hypertension ในวันที่ 6 มีนาคม 2014 ได้รายงานถึงผลการลดความดันโลหิตของกรดไขมันจำเป็นโอเมก้า -3 ในน้ำมันปลา ในอาสาสมัคร 70 คน ขนาดรับประทานของกรดไขมันโอเมก้า 3 คือ 3.8 กรัมต่อวัน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่รับประทานยาหลอก และกลุ่มที่รับประทานน้ำมันปลา พบว่า ความดันโลหิตตัวบน หรือ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว ของอาสาสมัครที่รับประทานน้ำมันปลา ลดลงโดยเฉลี่ย 4.51 มม.ปรอท และความดันโลหิตตัวล่าง หรือ ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว ของอาสาสมัครที่รับประทานน้ำมันปลา ลดลงโดยเฉลี่ย 3.05 มม.ปรอท ซึ่งผลวิเคราะห์บ่งว่า น้ำมันปลาจะมีผลต่อการลดความดันโลหิตต่อเมื่อมีการบริโภคในปริมาณที่ให้กรดโอเมก้า-3 มากกว่า 2 กรัม ต่อวัน

งานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า กลไกในการลดความดันโลหิตของน้ำมันปลา มาจากผลที่ทำให้หลอดเลือดมีเลือดไหลเวียนสะดวกขึ้น และผนังหลอดเลือดมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทเท่านั้น